haugesundby-web


Forskerteam fikk Innovasjonsprisen


Aksel Hiorth IRIS/UIS og Merete Vadla Madland fra UIS som har vunnet innovasjonsprisen 2011 fra Sparebank 1 SR-Bank.

Merethe Vadla Madland og Aksel Hiorth har en imponerende forskningsprofil og holder en høy vitenskapelig publiseringsrate, både alene og sammen med forskerkolleger ved UiS og IRIS.

Deres forskning dreier seg om hvordan oljeutvinning fra krittreservoarer, som for eksempel Ekofisk og Valhall, kan økes ytterligere ved enda bedre forståelse av vanninjeksjon som tiltak for økt utvinning. Madland og Hiorth har i løpet av de to siste årene kommet med en banebrytende forståelse for hvilke mekanismer som forklarer fenomenet vannsvekkelse i Ekofiskfeltet.

Madland og Hiorth har påvist en sammenheng mellom sammensetningen, "kjemien", til injeksjonsvannet (sjøvannet) og endringer i egenskapene til den porøse bergarten som injeksjonsvannet sildrer gjennom. De har utviklet en metode, et dataprogram, som kan beregne og forutsi de endringene som vil inntre avhengig av "kjemien" til vannet. Dette kan i sin tur lede til design av injeksjonsvannet slik at ønskede effekter framstår og uønskede effekter unngås. Denne innsikten har stort kommersialiseringspotensiale.

Forskning som kan lede til økt utvinning kan gi både selskapene og staten enorme ekstrainntekter. Eksempelvis vil én prosent høyere utvinning på Ekofisk vil gi nærmere 100 millioner fat mer olje.

Madland og Hiorth er helt i forskningsfronten når det gjelder økt utvinning av olje. Deres forskning på kalksteinreservoarer holder et høyt internasjonalt nivå, og vekker stor interesse i andre forskermiljø og ledende oljeselskaper verden over.

De siste årene har Madland bygget opp en tverrfaglig forskningsgruppe med rundt 20 aktive forskere, med bakgrunn fra ulike fagdisipliner som fysikk, geokjemi, bergmekanikk og matematikk, og denne gruppen ledes nå av teamet Madland – Hiorth. Hvert år får forskningsteamet god hjelp av 20-30 bachelor- og masterstudenter.

Forskningen deres har utløst over 50 millioner forskningskroner de siste årene, deriblant flere store prosjekter fra Norges Forskningsråd. Midlene fra NFR har også utløst midler fra Valhall og Ekofisk-lisenene. Senest i I 2010 ble Madland og Hiorth tildelt 18,1 mill NOK til et nytt 3,5-årig Petromaksprosjekt, 'Optimizing water chemistry for enhanced oil recovery'.

Nøkkelen til forskerteamets suksess er evnen til å angripe en problemstilling fra et helt nytt ståsted. Mens tradisjonell tankegang har fokusert på storskala mekaniske prosesser, så viser Madland og Hiorth hvordan koblingen til mikroskala og geokjemiske reaksjoner gir ny innsikt. Det er ikke minst samspillet mellom variert eksperimentell forskning og modellering på pore-, kjerne- og feltskala som har gitt de oppsiktsvekkende resultatene som gjør forskerteamet ledende og veivisende innen kalkforskningen.
Juryen berømmer denne evnen til å tenke utenfor den vanlige boksen, og vurderer innovasjonspotensialet som stort.
COREC Seminar 2017
>Read more

New Board members in COREC
>Read more

Honored with IOR prize
>Read more

Forskerteam fikk Innovasjonsprisen
>Read more